fn:length ? 9
fn:length > 0 ? true
[{popupId=POPUP_00000000000181, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/GOum3nAS, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=549, popupWidthSize=450, ntceBgnde=202107200900, ntceEndde=202108042400, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-07-19, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000171, popupTitleNm=2021 인천시 인터넷신문 객원기자 모집, fileUrl=https://enews.incheon.go.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?menuNo=11003&upperMenuId=11&bbsId=BBSMSTR_000000000454&nttId=8115, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=537, popupWidthSize=352, ntceBgnde=202102150000, ntceEndde=202103050000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-02-15, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000161, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/5X3F8gO6, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=740, popupWidthSize=502, ntceBgnde=202007090900, ntceEndde=202007240000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-07-09, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000151, popupTitleNm=인터넷신문 창간 15주년 이벤트, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=5, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=736, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202005040000, ntceEndde=202005310000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-04-29, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000143, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=680, popupWidthSize=510, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000142, popupTitleNm=코로나바이러스, fileUrl=https://www.incheon.go.kr/health/HE020404, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=745, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003030000, ntceEndde=202004030000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000141, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=150, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=676, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=
, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000121, popupTitleNm=2019 설문조사, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=3, popupVrticlLc=100, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=620, popupWidthSize=500, ntceBgnde=201910150100, ntceEndde=201910232359, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2019-10-15, cn= 

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000101, popupTitleNm=I-view 리뉴얼, fileUrl=http://naver.com, popupVrticlLc=222, popupWidthLc=222, popupVrticlSize=22, popupWidthSize=222, ntceBgnde=201705250000, ntceEndde=201705260000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2017-05-24, cn=

팝업창 

, frstRegisterNm=관리자}]

HOT ISSUE

추석 선물, 정성가득 담은 ‘감자·고구마빵’ 어때요?

부평구노인인력개발센터는 근로능력이 있는 노인들에게 노인적합형 일자리 사업을 개발·보급하여, 노인들이 활기찬 노후생활을 보내실 수 있도록 지원하는 노인일자리 전담기관이다. 이곳에서는 세 가지 사업에 참여 할 수 있다.

i-View 캘린더

2021

9

i-View 캘린더 더 보기

인천 여행

인천 여행 더 보기

렌즈 속 인천

렌즈 속 인천 더 보기
인천시 시정소식지 굿모닝 인천 영문소식지 Incheon Now 중문소식지 인천지창 인천 소셜방송 ON 通 인천 천시와 친구해 주세요. 카카오톡 인천시미디어