fn:length ? 14
fn:length > 0 ? true
[{popupId=POPUP_00000000000231, popupTitleNm=2023 인터넷신문 <i-View> 객원기자 합격자 명단, fileUrl=, popupVrticlLc=130, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=1027, popupWidthSize=502, ntceBgnde=202303070000, ntceEndde=202303170000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2023-03-07, cn=합격자명단, frstRegisterNm=남정석}, {popupId=POPUP_00000000000221, popupTitleNm=인천시 인터넷신문 객원기자가 되어 인천소식을 알려주세요., fileUrl=https://www.incheon.go.kr/IC010101/view?nttNo=2042303&curPage=1, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=787, popupWidthSize=502, ntceBgnde=202302100000, ntceEndde=202303022400, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2023-02-13, cn=, frstRegisterNm=남정석}, {popupId=POPUP_00000000000211, popupTitleNm=인터넷신문 <i-view> 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=https://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=11, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=499, popupWidthSize=402, ntceBgnde=202207260000, ntceEndde=202208152400, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2022-07-26, cn=, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000201, popupTitleNm=인천시 인터넷신문 객원기자에 도전해 주세요!, fileUrl=https://www.incheon.go.kr/IC010101/view?nttNo=2041251&curPage=1, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=709, popupWidthSize=452, ntceBgnde=202201250000, ntceEndde=202202280000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2022-01-25, cn=, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000191, popupTitleNm=인천시 인터넷신문 i-View 구독이벤트, fileUrl=https://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=10, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=630, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202110260000, ntceEndde=202111090000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-10-26, cn=, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000181, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/GOum3nAS, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=549, popupWidthSize=450, ntceBgnde=202107200900, ntceEndde=202108042400, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-07-19, cn=

, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000171, popupTitleNm=2021 인천시 인터넷신문 객원기자 모집, fileUrl=https://enews.incheon.go.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?menuNo=11003&upperMenuId=11&bbsId=BBSMSTR_000000000454&nttId=8115, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=537, popupWidthSize=352, ntceBgnde=202102150000, ntceEndde=202103050000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-02-15, cn=

, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000161, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/5X3F8gO6, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=740, popupWidthSize=502, ntceBgnde=202007090900, ntceEndde=202007240000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-07-09, cn=

, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000151, popupTitleNm=인터넷신문 창간 15주년 이벤트, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=5, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=736, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202005040000, ntceEndde=202005310000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-04-29, cn=

, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000143, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=680, popupWidthSize=510, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000142, popupTitleNm=코로나바이러스, fileUrl=https://www.incheon.go.kr/health/HE020404, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=745, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003030000, ntceEndde=202004030000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000141, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=150, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=676, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=
, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000121, popupTitleNm=2019 설문조사, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=3, popupVrticlLc=100, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=620, popupWidthSize=500, ntceBgnde=201910150100, ntceEndde=201910232359, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2019-10-15, cn= 

, frstRegisterNm=가피아시스템운영(조경희)}, {popupId=POPUP_00000000000101, popupTitleNm=I-view 리뉴얼, fileUrl=http://naver.com, popupVrticlLc=222, popupWidthLc=222, popupVrticlSize=22, popupWidthSize=222, ntceBgnde=201705250000, ntceEndde=201705260000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2017-05-24, cn=

팝업창 

, frstRegisterNm=[종료]관리자}]

HOT ISSUE

평화의 바다, 상륙의 땅_인천상륙작전의 기억을 걷다

우리나라의 인후咽喉 인천. 몽골 침입부터 병인양요, 신미양요, 인천상륙작전, 연평해전 등 크고 작은 전쟁의 무대는 항상 인천이었다. 분쟁과 평화의 바다, 상륙의 땅, 인천. 절체절명의 순간마다 위기에 응전해 한반도를 지켜낸 인천은 오늘 300만 인천시민, 750만 재외동포와 함께 ‘1,000만 인천 시대’를 맞이했다. 이제 인천에 붙은 ‘세계의 전장’이라는 꼬리표를 떼어내고, 세계가 괄목상대하는 ‘평화와 화합의 도시’로 웅장하게 비상할 차례다.

i-View 캘린더

2023

9

i-View 캘린더 더 보기

인천 여행

인천 여행 더 보기

렌즈 속 인천

렌즈 속 인천 더 보기
인천시 시정소식지 굿모닝 인천 영문소식지 Incheon Now 중문소식지 인천지창 인천 소셜방송 ON 通 인천 천시와 친구해 주세요. 카카오톡 인천시미디어