fn:length ? 9
fn:length > 0 ? true
[{popupId=POPUP_00000000000181, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/GOum3nAS, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=549, popupWidthSize=450, ntceBgnde=202107200900, ntceEndde=202108042400, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-07-19, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000171, popupTitleNm=2021 인천시 인터넷신문 객원기자 모집, fileUrl=https://enews.incheon.go.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?menuNo=11003&upperMenuId=11&bbsId=BBSMSTR_000000000454&nttId=8115, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=537, popupWidthSize=352, ntceBgnde=202102150000, ntceEndde=202103050000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2021-02-15, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000161, popupTitleNm=인터넷신문 콘텐츠 만족도 독자 설문조사, fileUrl=http://naver.me/5X3F8gO6, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=740, popupWidthSize=502, ntceBgnde=202007090900, ntceEndde=202007240000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-07-09, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000151, popupTitleNm=인터넷신문 창간 15주년 이벤트, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=5, popupVrticlLc=0, popupWidthLc=0, popupVrticlSize=736, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202005040000, ntceEndde=202005310000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-04-29, cn=

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000143, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=680, popupWidthSize=510, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000142, popupTitleNm=코로나바이러스, fileUrl=https://www.incheon.go.kr/health/HE020404, popupVrticlLc=10, popupWidthLc=10, popupVrticlSize=745, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003030000, ntceEndde=202004030000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000141, popupTitleNm=사회적거리두기, fileUrl=, popupVrticlLc=150, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=676, popupWidthSize=500, ntceBgnde=202003230000, ntceEndde=202004230000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=N, frstRegistPnttm=2020-03-23, cn=
, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000121, popupTitleNm=2019 설문조사, fileUrl=http://enews.incheon.go.kr/usr/cms/event/eventDetail.do?menuNo=8000&upperMenuId=8&seqNo=3, popupVrticlLc=100, popupWidthLc=100, popupVrticlSize=620, popupWidthSize=500, ntceBgnde=201910150100, ntceEndde=201910232359, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2019-10-15, cn= 

, frstRegisterNm=조봉현}, {popupId=POPUP_00000000000101, popupTitleNm=I-view 리뉴얼, fileUrl=http://naver.com, popupVrticlLc=222, popupWidthLc=222, popupVrticlSize=22, popupWidthSize=222, ntceBgnde=201705250000, ntceEndde=201705260000, stopvewSetupAt=Y, ntceAt=Y, frstRegistPnttm=2017-05-24, cn=

팝업창 

, frstRegisterNm=관리자}]

HOT ISSUE

'화랑'으로 변신한 인천국제공항

코로나 이후로, 세계의 ‘공항’들은 전례없는 어려운 시기를 겪고 있다. 동북아를 대표하는 허브공항, 세계최고 수준의 서비스와 방역을 자랑하는 우리나라의 ‘인천국제공항’도 관광객 감소와 항공업계의 불황을 피해갈 수는 없다. 인천국제공항은 동북아 허브공항으로서의 자부심을 바탕으로 세계 최고 수준의 서비스 및 철저한 방역을 통해 다시 일어설 준비를 하고 있다.

최신뉴스

i-View 캘린더

2021

10

i-View 캘린더 더 보기

인천 여행

인천 여행 더 보기

렌즈 속 인천

렌즈 속 인천 더 보기
인천시 시정소식지 굿모닝 인천 영문소식지 Incheon Now 중문소식지 인천지창 인천 소셜방송 ON 通 인천 천시와 친구해 주세요. 카카오톡 인천시미디어